Chat with us, powered by LiveChat skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 24 oktober 2018.

Ja, ook wij hebben algemene voorwaarden. Deze voorwaarden hebben we speciaal opgesteld voor iedereen die houdt van duidelijkheid. Maar ook voor onszelf. Voor uw gemak kunt u onze Algemene Voorwaarden ook als PDf downloaden.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende termen de navolgende betekenissen: de gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De koper: de wederpartij van de gebruiker. De overeenkomst : de overeenkomst die tussen de gebruiker en de koper is gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

2. Algemeen

2.1 Bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/ overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, dit in afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en voor de gebruiker op geen enkele wijze bindend, tenzij anders is overeengekomen.

3.2 De door de gebruiker gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4 Indien de gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de gebruiker als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingrechtelijk karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren.

3.5 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.6 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de gebruiker daaraan niet gebonden.

3.7 De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.

3.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aanbieding/offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9 Aanbieding/offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Levering

4.1 Een overeengekomen levertermijn is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Annulering van een verleende opdracht behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker. Alle reeds gemaakte kosten waaronder begrepen die uit hoofde van arbeid alsmede de met annulering verbonden kosten zijn voor rekening van de koper.

4.2 Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van de gebruiker. De kosten die daarvoor in rekening worden gebracht voor zendingen binnen Nederland bedragen € 19,50. Bij bestellingen vanaf € 500,00, zal de levering binnen Nederland vrij van verzendkosten zijn. Zendingen die naar het Buitenland gaan, worden tegen kostprijs berekend.

4.3 De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4.4 Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van koper.

4.5 Indien de gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

4.6 De gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

4.7 Eventueel transport van bescheiden geschiedt geheel voor rekening en risico van de koper; koper dient voor een eventuele verzekering zelf in te staan, ook in geval franco wordt geleverd. Van deze clausule kan uitsluitend worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk door de gebruiker is bevestigd.

5. Monsters en modellen

5.1 Is aan de koper een monster/model getoond/verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

6.0 Betalingen

6.1 Koper is behoudens andersluidend beding verplicht de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op de gebruiker is uitgesloten.

6.2 Na het verstrijken van voornoemde betaaltermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van inverzuimtreding over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of het pro rata gedeelte van een maand.

6.3 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum

6.4 De gebruiker heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen als ook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.

7.0 Retourneren

7.1 De te retourneren goederen dienen compleet, zonder schade en in originele/onbeschadigde/onbeplakte verpakking retour te komen. Een artikel dat niet in onze collectie voorkomt en dus speciaal voor u besteld cq op maat gemaakt is, kan niet worden geretourneerd. Producten kunnen binnen 4 weken geretourneerd worden. In het geval dat producten na 4 weken geretouneerd worden kunnen wij kosten in rekening brengen.Na 6 maanden accepteren wij geen retouren.

7.2 Indien u maatwerk of geassembleerde producten wenst te retourneren dan wordt er na goedkeuring van de retouren 30% ingehouden op de eventuele credit.

7.3 Indien er niet wordt voldaan aan de door ons gestelde eisen inzake de retouren, dan behouden wij ons het recht om een afwijkende creditnota of in het geheel geen creditnota toe te laten komen. Tevens behouden wij ons het recht voor om 30% van de gefactureerde prijs, als retourkosten in rekening te brengen, conform onze leveringsvoorwaarden. Producten kunnen binnen 4 weken geretourneerd worden. Indien producten na 4 weken geretouneerd worden kunnen wij kosten in rekening brengen.

8.0 Incassokosten

8.1 Indien de koper ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij, zonder dat een verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die gebruiker genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering vermeerderd met de rente als bedoeld in artikel 6.2, met een minimum van € 50,00 (tenzij enige wettelijke hoogte zich tegen deze hoogte verzet). De gebruiker is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

8.2 De gebruiker is gerechtigd alle vorderingen op koper te verrekenen met iedere schuld die de gebruiker aan koper mocht hebben.

9.0 Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet — voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

9.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt verplichtingen uit overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.5 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

10.0 Onderzoek en klachten

10.1 De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daarvan in het normale (handels) verkeer gelden.

10.2Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 6 dagen na levering schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

10.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de koper uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de gebruiker met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de gebruiker gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

10.4 Na constatering van het gebrek is de koper verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.

10.5 De gebruiker is niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek, indien de koper in gebreke blijft betreffende het hiervoor onder 9.1. tot en met 9.4. bepaalde. De koper dient een niet zichtbaar gebrek uiterlijk binnen het garantietermijn te melden.

10.6 Indien de koper tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een goed, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen10 en 11 van deze voorwaarden.

11.0 Garantie op te leveren producten

11.1 De gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

11.2 Op voorwaarde dat tijdig, correct en in overeenstemming met het gestelde in de bepalingen van artikel 9 is geklaagd, en voldoende is aangetoond dat de producten niet voldoen aan hetgeen terzake is overeengekomen, heeft de gebruiker de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen, hetzij de betreffende producten te (laten) herstellen, hetzij de koper de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking te stellen.

11.3 Door voldoening van een van de hierboven onder artikel 10.2 genoemde prestaties is de gebruiker terzake van haar verplichtingen volledig gekweten en is de gebruiker tot geen enkele verdere (schade) vergoeding gehouden.

11.4 Op de door de gebruiker geleverde producten geldt de fabrieksgarantie tevens is dit de garantietermijn voor vervangen onderdelen.

11.5 De koper kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker wijzigingen in of reparaties aan de producten zijn verricht niet door de gebruiker geleverde onderdelen zijn aangebracht, de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de producten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de koper jegens de gebruiker in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

11.6 Op reparatiewerkzaamheden is garantie uitgesloten.

12.0 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Met betrekking tot de door de gebruiker geleverde producten reikt de aansprakelijkheid niet verder dan wat bepaald is in artikel 10 van deze voorwaarden.

12.2 De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de gebruiker of van haar leidinggevend personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot de hoogte van een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan worden verkregen, tot de netto factuurwaarde van de betrokken goederen dan wel de verrichte werkzaamheden.

12.3 De koper vrijwaart de gebruiker voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

12.4 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde vervolgschade die de koper ter zake van de overeenkomst mocht lijden, onder vervolgschade wordt medebegrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

13.0 Intellectuele eigendommen en auteursrecht

13.1 Onverminderd overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet

13.2 Het is de koper niet toegestaam veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijke anders is overeengekomen.

13.3 De in het kader van de opdracht eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders overeengekomen.

13.4 Alle door gebruiker eventuele verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden enz, zijn uitsluitend bestemd om door koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of te kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

14.0 Geschillen

14.1 Elk geschil voortvloeiende uit de tussen de koper en de gebruiker gesloten overeenkomst zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het gebied waarbinnen de gebruiker gevestigd is, tenzij de gebruiker aan een andere bevoegde rechter de voorkeur geeft.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.0 Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

16.0 Gedeponeerde voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland Amersfoort en werken met ingang van de datum van deponering.

16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de gebruiker.

16.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17.0 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Powerlight behoudt de eigendom van alle door hem geleverde zaken, totdat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Vragen en/of opmerkingen

Indien u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden dan kunt u contact opnemen met ons middels onderstaande gegevens.

Powerlight International B.V.
Patroonstraat 11
3861 RN Nijkerk

Tel.: 033 – 2460331
Fax: 033 – 2462643
Email: info@power-light.nl
Web: power-light.nl

KvK.: 32093845
BTW: 8111 393 72 B01

IBAN: NL41 RABO 0377 887 552
BIC: RABONL2U

×Close search
Zoeken